Kadra dydaktyczna


Kadra dydaktyczna

Kadra wykładowców obejmuje m.in. następujących trenerów.

ADAM BADOWSKI

Radca prawny, certyfikowany Compliance Officer: doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Procesów, a następnie Departamencie Prawnym Banku Millennium. W roku 2013 prowadził obsługę prawną spółek kapitałowych, w tym domu maklerskiego, w ramach współpracy z kancelarią prawną. Z Grupą PZU związany od stycznia 2014 roku jako Ekspert a następnie od 2016 r. Kierownik Zespołu Compliance Spółki Publicznej w Biurze Compliance PZU SA oraz PZU Życie SA. Ponadto, od lipca 2020 r. zatrudniony w PZU Cash SA gdzie od lipca 2021 r. pełni funkcję  Menedżera ds. Compliance.

SEBASTIAN BURGERMEJSTER

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami drugiej i trzeciej linii zapewnienia. Wdrażał, doradzał i audytował bezpieczeństwo informacji, IT, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością w różnych branżach i organizacjach, w tym o zasięgu międzynarodowym. Jest propagatorem zintegrowanego podejścia do GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Współwłaściciel i dyrektor zarządzający spółek w Polsce i Wielkiej Brytanii, były prezes i członek zarządu IIA Polska. Zasiada również w Komitecie Audytu MSZ oraz uczestniczy w pracach grup roboczych ds. cyberbezpieczeństwa KPRM. Posiada certyfikaty CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, PRINCE2, MSPF, Advanced SOC, COBIT2019F.

DR TERESA CEBROWSKA

Biegły rewident: Członek rad nadzorczych, członek Rad Programowych ogólnopolskich konferencji, moderator/panelista debat poświęconych rachunkowości, audytowi finansowemu i zawodom księgowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i analizy na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu polityki bilansowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej.

DR HANNA DRYNKORN

Radca prawny: Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, szkoły prawa amerykańskiego prowadzonej przez Chicago-Kent College of Law oraz studiów podyplomowych z zakresu FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów krajowych i zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

DR OSKAR FILIPOWSKI

Chief Compliance Officer w Polpharma S.A., radca prawny: Był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. Doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance oraz prelegent wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Posiada certyfikaty: Auditor wewnętrzny ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001, Zentrale Mittelstuffe Deutch (ZMP), (CPE) Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer.

DAMIAN MROCZYŃSKI

Prawnik: Specjalista ds. bezpieczeństwa IT (ochrona informacji, przeciwdziałanie atakom hakerskim, tworzenie oraz wdrażanie strategii bezpieczeństwa, analiza ryzyka w środowiskach informatycznych, tworzenie narzędzi usprawniających procesy zabezpieczania danych). Wykładowca akademicki (zajęcia związane z: bezpieczeństwem osób w sieci, udostępnianiem metadanych, prawami człowieka oraz ich ochroną). Pełnił funkcję Dyrektora ds. Informatycznych w Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie zatrudniony jako Dyrektor ds. Rozwoju oraz utrzymania majątku.

DR HAB. KRZYSZTOF HORUBSKI

Pracownik naukowo – dydaktyczny Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, radca prawny: Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

KRZYSZTOF KRAK

Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA. Był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, ze strony CBA koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował także w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania. Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiad doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.

DR SEBASTIAN KOWALSKI

Sędzia, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego: Autor licznych publikacji i specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego. Wykładowca na szkoleniach, kursach i Studium Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów oraz Studiów Podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze.

MONIKA KULIŃSKA

Prezes Fundacji Aviva: w listopadzie 2016 r. została powołana do zarządu Aviva Sp. z o.o. Jest strażnikiem społecznej odpowiedzialności biznesu, angażuje się w wolontariat pracowniczy. Od 2014 r. uczestniczy w jury konkursu grantowego „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva, a w 2015 r. została powołana na prezesa Fundacji Aviva. Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz SGGW. Ukończyła też roczny kurs menedżerski organizowany przez ICAN Institute.

PROF. DR HAB. MARIAN NOGA

Były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. W badaniach naukowych zajmuje się: teorią wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia dobrobytu społecznego, zagadnieniami polityki fiskalnej i monetarnej kraju w aspekcie koniunktury gospodarczej, ekonomicznym wymiarem ochrony środowiska.

DR PIOTR OCHMAN

Radca prawny: Specjalista i autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego gospodarczego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów oraz Podyplomowego Studium Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. Pełnił obowiązki kierownika Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży pośrednictwa finansowego, usług medycznych, nieruchomości, obrotu hurtowego kosmetykami i chemią gospodarczą, górniczej, farmaceutycznej, elektronicznej, IT, windykacyjnej.

WOJCIECH PAŚ

Menedżer ds. ryzyka regulacyjnego w Banku Handlowym S.A. (Citi Handlowy). Ekspert ds. compliance na rynku finansowym. Autor publikacji, w tym monografii (krajowych jak i zagranicznych) poświęconych prawu rynków finansowych. Prowadzi szkolenia dla instytucji finansowych. Należy do międzynarodowego związku prawników ubezpieczeniowych AIDA (Association Internationale De Droit Des Assurances). Reprezentował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w pracach komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Brał udział jako delegowany ekspert UKNF, w pracach unijnego projektu dot. współpracy międzynarodowej: „Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii”.

JAROSŁAW SOBKOWIAK

Prezes Zarządu BDO HBC Business Improvement: Konsultant i trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji złożonych projektów doradczych wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing zarówno w środowisku produkcyjnym jak i usługowym oraz biurowym.

TOMASZ SOCZYŃSKI

Dyrektor IT w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych: przedstawiciel Generalnego Inspektora w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym.

PROF. DR HAB. MACIEJ SZOSTAK

Adwokat: Kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie. Specjalista z zakresu wywiadu gospodarczego, psychomanipulacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów bezpieczeństwa, z zakresu współpracy z organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych z zakresu szeroko pojętych nauk sądowych.

PIOTR WELENC

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer S.A.: Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Prelegent w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz konferencji w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance. Posiadacz certyfikatów CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.

AGNIESZKA WIECZOREK-NOWAK

Członek zarządu Fundacji Aviva, radca prawny: ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Aviva (wówczas Commercial Union). Od 2004 roku jest dyrektorem Działu Prawnego grupy Aviva w Polsce. Od 2011 roku jest członkiem zarządu Fundacji Aviva. W 2015 r. ukończyła program ICAN Institute Management™2014. W grudniu 2018 r. została również członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o., a od września 2019 r. jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Ponadto w 2020 r. została członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

RADOSŁAW ŻARKOWSKI

Prokurator: Specjalista z zakresu cyberprzestępczości. Kierownik Samodzielnego Działu Ds. Informatyzacji Prokuratury Okręgowej. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Wykładowca Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów oraz Studiów Podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return